S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

KONTAKTY

Čarodějnický obchod s.r.o.
Bělehradská 671/73
120 00 Praha 2 - Vinohrady
tel: +420 605 852 123
info@carodejnice.com
IČ: 28511786
DIČ: CZ28511786

NOVINKY

arr3ČaropísničkaNaprostá bomba Chtěli bychom poinformovat naše příznivce, že právě vyšla čarodějnická písnička od... arr3Článek Objevili jsme několik must-haves v 1. čarodějnickém obchoděRádi bychom Vás upozornili na nový článek na vice.com Článek... arr3Čarodějnická tramvajVážené čarodějky a čarodějové, máme pro Vás další novinku! Po Praze jezdí čarodějnické tramvaje... arr3Diamond raceVážené čarodějky a čarodějové,máme pro Vás další novinku. Zveme všechny, kteří se chtějí opět...

ANKETA

Z čeho eshop prohlížíte?

Windows 35% Linux 17% Android 23% IOS 24%

» Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti

ČARODĚJNICKÝ OBCHOD s.r.o.,

se sídlem Praha 2, Bělehradská 73

IČ: 285 11 786

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

oddíl C, č. vložky 146960

www.carodejnice.com

Tyto obchodní podmínky pro internetový obchod společnosti ČARODĚJNICKÝ OBCHOD s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují smluvní vztah z titulu prodeje zboží mezi prodávajícím a spotřebitelem, resp. kupujícím („dále jen „spotřebitel“). Tento smluvní vztah se řídí českým právním řádem, resp. Občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Pojmosloví

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Kupující - spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, resp. je konečným příjemcem zboží a dále zboží v rámci své obchodní činnosti nepřeprodává.

Kupující, který není spotřebitel (dále jen „kupující“), je podnikatel, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Občanským zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na jeho internetové stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přejetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupní smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, nebo od ní odstoupit, a to pouze ze zákonných důvodů.

Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího/Spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující/Spotřebitel plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující/spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím/spotřebitelem, a to těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí,

 • zboží není na skladě,

 • dodavatel prodávajícího zboží nedodal,

 • dodavatel prodávajícího zvýšil cenu zboží o více jak 15 % oproti původní ceně.

V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Kupující/Spotřebitel jednoznačně souhlasí s kupní cenou, která je uvedena u příslušného zboží na internetových stránkách Prodávajícího v okamžiku zaslání objednávky Prodávajícímu.

Kupující/Spotřebitel si převezme osobně zboží v sídle prodávajícího nebo mu bude prodávajícím zasláno poštou na dobírku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího/Spotřebitele až úplným zaplacením kupní ceny a poštovného, pokud je účtováno. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího/Spotřebitele okamžikem převzetí zboží. V případě převzetí zboží od přepravce či poštovního doručovatele je Kupující/Spotřebitel povinen oznámit Prodávajícímu písemně zjevné vady na zboží do 3 dnů od převzetí zboží. K pozdější reklamaci zjevných vad nebude brán zřetel.

V případě, že věc při převzetí kupujícím/spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) a jde o podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující/spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou, zároveň má kupující právo na přiměřenou slevu z kunpí ceny nebo může odstoupit od smlouvy. Kupující si může zvolit, které právo uplatní, při oznámení vady. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V případě vady, která je pouze nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamace

Záruční doba zboží, pokud zákon nestanoví jinak, činí 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu/Spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti v sídle společnosti, nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

Reklamace úhrady od Kupujícího

Kupující provádí úhrady zboží či služeb zakoupených v E-shopu prostřednictvím Platebního systému GoPay a dalších platebních metod, jejíž zúčtování provádí společnost CNN spol. s r.o. (www.gopay.cz). V případě reklamace úhrady od Kupujícího za objednané zboží či služby prostřednictvím platebních metod GoPay bude Kupující postupovat tak, že reklamace bude Kupujícím uplatněna u Prodávajícího, který od Kupujícího získá potřebné údaje k řešení reklamace. Prodávající následně tyto údaje předá společnosti CNN spol. s r.o., která na základě předaných údajů provede šetření za účelem ověření oprávněnosti reklamace. Poté co bude Prodávající informován od CNN spol. s r.o. o oprávněnosti a výsledku reklamace, předá tuto zprávu bez zbytečného odkladu Kupujícímu a projedná výsledek reklamačního řízení s Kupujícím.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva přes internetový obchod, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 Obč. Z. právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení do smlouvy, případně pokud zároveň s odstoupením od smlouvy nebylo zasláno zakoupené zboží, až po vrácení tohoto zboží, všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání). Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Ochrana osobních údajů

Informace o spotřebiteli jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a držitelé poštovní licence, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující/spotřebitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. května 2018.

 

ČARODĚJNICKÝ OBCHOD s.r.o.

Pavla Mikešová, jednatelka

 

ZTk1ZD